08. 07. 2012CHYSTÁTE TURNAJ, ŠPORTOVÚ AKCIU?

Plánujete usporiadať turnaj alebo športovú akciu a chcete o ňom informovať aj hráčov a fanúšikov zasportujsiopen.sk?


Ako postupovať:

1/ stačí aby kontaktná osoba plánovaného turnaja bola zaregistrovaná (mala vytvorený svoj profil s platnou registráciou) v systéme zasportujsiopen

2/ kontaktná osoba turnaja zašle vyplnený formulár "základné informácie o turnaji"  na info@zasportujsiopen.sk resp. na zdena.suhajova@stz.sk (ideálne mesiac pred začiatkom turnaja, najneskôr však 14 dní pred začiatkom turnaja)

Doporučujeme v prípade záujmu a akýchkoľvek otázok kontaktovať nás cez kontaktný formulár alebo na športovo-technickom úseku Slovenského tenisového zväzu.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o FUNGOVANÍ TURNAJOV pre REKREAČNÝCH HRÁČOV cez tento systém :

 

Tento systém ponúka možnosť usporiadateľom turnajov informovať hráčov o plánovaných turnajoch a umožňuje jednoduché prihlasovanie na turnaje hráčom registrovaným v zasportujsiopen.sk. Aktívny prístup účastníkov a usporiadateľov v prihlasovaní na turnaje umožní lepšiu informovanosť oboch strán a usporiadateľovi umožní spracovanie výsledkov priamo cez systém. Cieľom systému je zlepšiť a uľahčiť komunikáciu medzi tenisovou verejnosťou a usporiadateľmi. 

 

Priebeh zverejnených turnajov je plne v kompetencii konkrétneho usporiadateľa a ZASPORTUJ SI OPEN ani STZ nenesie zodpovednosť za ich úroveň a kvalitu. V prípade spokojnosti resp. nespokojnosti s konkrétnym turnajom, môžu účastníci informovať ostatných prostredníctvom FÓRA.

 

Výhody pre usporiadateľov: zviditeľnenie, online prihlasovanie hráčov s platnou registráciou na svoj turnaj cez svoj osobný profil, jednoduché spracovanie výsledkov, usporiadateľ sám určuje spôsob a systém hry, disciplíny, kategórie, atď. 

Usporiadateľ (kontaktná osoba) sa zverejnením turnaja zaväzuje:
- umožniť hráčom registrovaným v tomto systéme sa priamo cez systém prihlásiť na turnaj,
- v prípade zmien v zverejnených údajoch informovať prevádzkovateľa systému,
- upozorniť účastníkov, že odohrané zápasy v rámci turnaja možno zapísať len prihláseným hráčom,
- zapísať výsledky turnaja priamo cez systém (vzájomné zápasy prihlásených hráčov) a po ukončení turnaja zaslať kompletné výsledky na STZ (mail: zdena.suhajova@stz.sk). 


Upozornenie:   

STZ ako prevádzkovateľ systému zasportujsiopen.sk si vyhradzuje právo:

- zverejňovať zaslané informácie vlastnou vhodne zvolenou formou,

- zapisovať informácie v ním určenom formáte (napr.: upresniť zadané informácie ak ich nepovažuje za dostatočné),

- nezverejniť turnaj v prípade neúplných informácií (napr.: nezverejniť turnaj bez konkrétnej kontaktnej osoby),

- odmietnuť zverejnenie turnaja usporiadateľovi, na ktorého turnaje sa hráči cez systém zasportujsiopen.sk opakovane neprihlasujú
- odmietnuť zverejnenie ďalších turnajov usporiadateľovi, ktorý nespracuje resp. nezašle výsledkové podklady z turnaja (kompletné hracie plány s výsledkami), resp. neoznámi dôvod zrušenia turnaja, ak sa turnaj napokon neuskutoční.

- zablokovať zverejnený turnaj pokiaľ zistí, že uvádzané informácie sú zavádzajúce, klamlivé, resp. nie sú dodržané predchádzajúce ustanovenia,   

- spracovať zaslané požiadavky do 7 pracovných dní od doručenia kompletných podkladov

   

Tenisové turnaje SENIOROV a PLÁŽOVÉHO tenisu - Termínová listina STZ

- viac informácií o seniorskom tenise pod hlavičkou STZ
- viac informácií o Plážovom tenise pod hlavičkou STZ

 

Ktorýkoľvek klub ktorý má platnú kolektívnu registráciu v STZ pre nasledujúcu sezónu v ktorej chce turnaj organizovať a je schopný zabezpečiť podmienky pre plynulý priebeh v zmysle platných športovo-technických predpisov STZ môže zažiadať o organizáciu týchto turnajov zaslaním Prihlášky do 15.10. aktuálneho roka na športovo-technický úsek STZ.